اهمیت و چگونگی نگارش برنامه سالانه معاونین و مشاورین مدارس

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ qs ایرانی

قبل از پرداختن به
اهمیت برنامه سالانه معاونین مدارس مانند برنامه
سالانه معاون اجرایی
به همراهید این نکته را خاطر نشان کنیم که نبه همراهید
تصور شود که برنامه سالانه و نگارش آن فقط مختص مدیران مدارس می به همراهشد. چرا که هریک
از معاونین به نوبه خود در سرنوشت دانش آموزان تاثیر گذارند. شاید در رابطه به همراه
برنامه سالانه معاون اجرایی کمتر شنیده به همراهشید و یا حتی تصور کنید که معاون اجرایی
اصلا نیاز به نگارش برنامه سالانه ندارد.در پاسخ به این سوال که آیا نگارش برنامه
سالانه معاون اجرایی نیز می تواند بر روی فعالیت های مدارس تاثیر گذار به همراهشد به همراهید
گفت : مسلما بله.

یک معاون اجرایی
که معمولا کلیه فعالیت های دفتر بر عهده اوست وظایف بسیار مهمی بر عهده دارد که انجام
بهینه این وظایف می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی فعالیت های آموزشی مدرسه
بگذارد.همانطور که می دانیم برنامه ریزی برای امتحانات و تقسیم وظایف و چگونگی
برقرار نمودن جلسات امتحانی و سایر آزمون های درسی بر عهده معاون اجرایی مدارس هست
که عمل به این وظایف به صورت کامل و دقیق منوط به تنظیم برنامه سالانه معاون اجرایی
می به همراهشد. معاونین اجرایی مدارس در کنار نگارش برنامه سالانه دقیق و مناسب و تقویم
اجرایی می توانند به کلیه اهداف تعیین شده بر اساس چشم انداز برنامه درسی ملی
برسند.

برنامه سالانه
معاونین فنی مدارس

برنامه
سالانه معاون فناوری
مدارس نیز از دیگر انواع نگارش برنامه
سالانه و تقویم اجرایی توسط پست های مختلف مدارس و معاونین می به همراهشد.معاون فناوری
مدارس در حقیقت هماهنگ کننده امور رایانه ای و اینترنتی دانش آموزان و سایر عوامل
مدرسه هست. از طرف دیگر این پست سازمانی به همراه توجه به رشد مقوله فضای مجازی می تواند
تاثیر قابل توجهی بر روی دانش آموزان بگذارد.در واقع برنامه سالانه معاون فناوری
از دو جهت قابل بررسی می به همراهشد.از نظر اول به دلیل اینکه تدریس در کلاس ها و در کل
فضای آموزشی مدارس مبتنی بر دیتا و هستفاده از شبکه هست ، تاثیر برنامه سالانه
معاون فناوری بر روی مسئله آموزش و درسی اجتناب ناپذیر هست و در درجه دوم می توان
به مقوله رخنه نمودن فضای مجازی در میان مدارس و دانش آموزان اشاره نمود که یک
معاون فناوری مسئولیت پذیر می تواند به همراه نگارش تقویم اجرایی و برنامه سالانه معاون
فناوری از خطرات ناشی از این پدیده بکاهد. نکته قابل بحث اینجهست که معاون فناوری
می تواند در بحث برنامه ریزی آموزشی به همراه معاون آموزشی و در بحث پیشگیری از آسیب های
فضای مجازی به همراه معاون و مربی پرورشی و مشاورین مدرسه هماهنگ به همراهشد تا بتواند وظایف
خود را به صورت دقیق ، کامل و تاثیر گزار انجام دهد.

برنامه سالانه و
تقویم اجرایی مشاورین مدرسه

بعد از صحبت های
ذکر شده پیرامون مقوله برنامه ریزی جا دارد به برنامه
سالانه مشاور
اشاره کنیم.در برنامه سالانه مشاور مدرسه می توان به
کلیه جنبه های درسی و تربیتی اشاره نمود. مشاور مدارس در بهره گیری از منابع درسی
و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی می تواند تلفیقی عمل نماید.در رابطه به همراه برنامه
سالانه مشاور مدارس نکته قابل توجه این هست که در سالهای اخیر این مقوله ارزش و
اهمیت به همراهلاتری به خود گرفته هست.دلیل این اهمیت دو چندان وجود مشکلات آموزشی و
تربیتی بیشتر در مدارس هست. به همراه روی کار آمدن فضای مجازی و همچنین مسائل روابط پسر
و دختران و آسیب های اجتماعی نظیر دخانیات و اعتیاد در میان دانش آموزان وجود
مشاور در مدارس اجتناب ناپذیر هست. یک مشاور آگاه و دانا می تواند به همراه نگارش برنامه
سالانه مشاور و تقویم اجرایی تربیتی برای دانش آموزان و عمل کامل به مضامین تعیین
شده در آن به بهترین شکل ممکن به اهداف از پیش تعیین شده در آموزش و پرورش در پست
سازمانی تعریف شده برسد.

منبع : به همراهنک فایل
پژوهشی معلمان

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم