او و نزدیکانش برای به همراهزگشت به دولت، همه جناح‌ها را کنار کوبیدند

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ qs ایرانی

رابطه ام به همراه احمدی نژاد کاری بود

به گزارش به همراهشگاه خبرنگاران، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد گفت:

انتصاب‌های آقای احمدی نژاد اختلاف برانگیز بود

اوایل  دولت دهم و مجلس وقت تعامل و ارتبه همراهط خوبی داشتند

هدفمندی یارانه ها یکی از چالش های دولت و مجلس بود

اکنون تعداد کمی از اعضای دولت نهم و دهم در کنار احمدی نژاد هستند

رفتارهای احمدی نژاد منجر به تضعیف نظام می‌شود

احمدی نژاد و نزدیکانش وارد حاشیه شدند و برای به همراهزگشت به دولت، همه جناح‌ها را کنار کوبیدند

جریان اصولگرا تا زمانی از احمدی نژاد حمایت می کرد که در مسیر درست گام می برداشت

آقای احمدی نژاد می دید وزیری به همراه وی همراه نیست، دربه همراهره او تصمیم می‌گرفت

جریان احمدی نژاد از مسیر درست خارج شده و نمی تواند به حیات سیاسی اش ادامه دهد

احمدی نژاد در مواردی که به مصوبه همراهت مجلس اعتراض داشت، امضا نمی کرد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم