مردم را امروز دریابیم که فردا دیر هست/ نارضایتی ها علنی و همگانی شده

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ qs ایرانی

آیت الله هاشم زاده هریسی دغدغه های بسیار داشت، انتقادات هایی نسبت هم لبه همراهسی های خود وارد کرد و گفت: اگر می خواهیم مردم را به سوی کمال انسانی مدیریت کنیم نخست به همراهید خودمان را بسازیم و مدیریت کنیم!

آیت الله هاشم زاده هریسی دغدغه های بسیار داشت، انتقادات هایی نسبت هم لبه همراهسی های خود وارد کرد و گفت: اگر می خواهیم مردم را به سوی کمال انسانی مدیریت کنیم نخست به همراهید خودمان را بسازیم و مدیریت کنیم!

در کنار انتقادها از اهمیت حضور روحانیون در کشور هم حرف گفت، اما به همراهرها و به همراهرها تأکید کرد که اگر روحانیت مقام، سیهست و حکومت را هدف اصلی قرار دهد مخرب و خطرناک خواهد بود.

به همراه نگرانی بسیار در مورد آینده کشور صحبت کرد و به همراه تأسف گفت: به جای بررسی عملکرد های خودمان همیشه به دیگران نهیب می زنیم و فرافکنی می کنیم! نارضایتی ها علنی و همگانی شده هست نظام اسلامی مان و مردم عزیزمان را دریابیم همین امروز که فردا دیر هست! اگر کشور و نظام را بعد از انقلاب به همراه قبل از انقلاب و یا به همراه کشورهای همجوارمان مقایسه کرده و به آن قانع بشویم به همراهختیم. روحانیت بعد از انقلاب نبه همراهید خود را به همراه روحانیت قبل از انقلاب مقایسه کند.

حکومت اسلامی بدون عدالت و قدهست معنایی ندارد. حفظ عدالت، قدهست و عوامل مشروعیت و مقبولیت نظام از حفظ اصل نظام واجب تر هست.

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو به همراه شفقنا در پاسخ به وظیفه اصلی و کار ویژه های روحانیت اظهار داشت: رسالتی که به روحانیت محول شده دنبه همراهله رسالت پیامبران و ائمه معصومین هست به عبه همراهرت دیگر روحانیون در اصل، رسالت انبیاء و امامان معصوم را در حد توان و ظرفیت خود برعهده دارند. پیامبران از طریق وحی وصل به خدا بودند، امامان از طریق وحی به همراه خداوند ارتبه همراهط نداشتند، اما از طریق عصمت، پاکی، نورانیت دل و علم لدنّی به خدا متصل بودند ولی روحانیت از این دو نوع ارتبه همراهط به همراه خدا برخوردار نیستند بلکه به عنوان یک انسان عادی و عالم در حد توان خود بطور نسبی رسالت پیامبران و امامان را ادامه می دهند تا دین خدا و حجّت الهی در روی زمین منقطع نگردد.

رسالت روحانیت در کلمه هدایت خلاصه می شود

او به همراه بیان اینکه وظیفه و رسالت اصلی روحانیت”انسان ساختن و تربیت انسان ههست” گفت: رسالت روحانیّت در کلمه هدایت خلاصه می شود هدایت به عنوان یک اصل محوری و جامع در قرآن مطرح هست، خداوند دین را برای چه تشریح کرده و پیامبران را برای چه فرستاده و کتب آسمانی را به چه منظور نازل نموده و مسأله امامت و جانشینی را بعد از نبوت برای چه مقدر ساخته که جانشین همیشه به همراهید در روی زمین حضور داشته به همراهشد این اتصال لحظه­ای قطع نگردد همه اینها طبق آیات قرآن برای همان هدایت انسانهایعنی تعلیم، تربیت، تزکیه و انسان سازی و به کمال انسانیت رساندن انسانها هست روحانیت برای تأمین سعادت انسان در دنیا و آخرت از طریق هدایت هست هدایت خاص آخرت نیست در دنیا هم کارساز هست زیرا انسان اگر در دنیا هدایت و تربیت نشود و به کمال نرسد فضایل و مکارم کسب نکند دچار ضلالت و رذیلت گردد مانند یک حیوان درنده به جان هم می افتند، خون یکدیگر را می­مکند و گوشت یکدیگر را می جوند بنابراین انسان اگر بخواهد در دنیا هم سعادتمند شود و خوب زندگی کند نیازمند هدایت هست بهشت دنیا و آخرت هر دو مرهون هدایت هست و بس، هدایت گرچه به ظاهر یک کلمه هست ولی معنای وسیع و جامع و آثار فراوان و عظیمی دارد هدف نهائی ادیان، انبیاء و اوصیاء هست روحانیت نیز به همراهید همین هدف و رسالت را ادامه دهد ولی روحانیت تا راهها، روشها و جذبه همراهت را نشناسد و بکار نبندد نمی­تواند به هدف برسد.

روحانیون ابتدا به همراهید خود را بسازند و متعالی نمایند آنگاه دنبه همراهل سیهست و ریهست بروند

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: روحانیت نخست به همراهید خود را  الهی سازد و آنگاه جامعه و مردم را الهی کندوقتی انسان در دنیا الهی شدآن وقت می­تواند در آخرت بهشتی شود و به مقامات عالیه نایل آید زیرا بهشت جایگاه الهیون هست و این خلاصه مسئولیت و رسالت روحانیت هست هر چیز دیگری که روحانیت در جامعه انجام می­دهد به همراهید مقدمه و ابزار این هدف اصلی به همراهشد در غیر اینصورت ابتر هست.

در انجام این وظیفه مقدس و ایفای این مأموریت الهی یعنی در ادامه رسالت انبیاء و اولیاء مقدمات و پیش شرطهای زیادی لازم هست که روحانی به همراهید نخست آنها را برای خود فراهم سازد مهمترین آنها عبه همراهرتند از:

علوم و فنون مختلف مرتبط به همراه هدایت، تبلیغ و تربیت به­ حدّ کافی هر چه بیشتر بهتر.

فضایل و مکارم اخلاق و ملکه عدالت، تقوا و خودسازی بمعنای واقعی آن که روحانیت قبل از ورود به عرصه­های سیهست و مسئولیتهای سیاسی و یا دینی به همراهید خود را به همراه آنها مجهز و مصونیت سازی کند.

خلوص، اخلاق، صداقت و قیام فقط برای خدا (قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ هستَقاموا)

روش شناسی و بکارگیری روش نیک و شیوه جذّاب در ارتبه همراهط گفتاری و رفتاری به همراه همه مردم و به همراه دوست و دشمن.

و مقدمات مختلف دیگر که پیش شرط مقام و مسئولیت و شرط لازم موفقیت روحانیت در امر هدایت و تربیت مردم و اصلاح جامعه هست و از شرایط و ملزومات تبلیغ و دعوت به سوی خدا هست در این میان، مهمترین و مؤثرترین در عین حال مغفولترین آنها بند چهارم یعنی روشها، زیبه همراهئیها و جذابیتهای گفتارها و رفتارها هست که یک روحانی در مأموریتهای الهی خود به همراهید به همراه آنها کاملاً آشنا و مجهز به همراهشد و آنها را بکارگیرد زیرا آنها لبه همراهس و نماد گفتار و عمل هست اگر لبه همراهس زیبه همراه و درخشان به همراهشد آدمی را به سوی محتوا می­کشد و اگر نازیبه همراه، تیره و زننده به همراهشد، دل را می­آزارد و پس می­زند بدین جهت روش، شیوه و لحن گفتار و عمل از خود آنها مهمتر هست اگر گفتار و عمل خوب و صحیح ولی روش و لحن ادای حرف و انجام عمل نامناسب و زننده به همراهشد آنها را زشت و ناصواب می­نمایاند و مخاطب را از محتوای دعوت دور می­سازد بجای جذب، لجاجت و تقابل ایجاد نموده و او را به مبه همراهرزه و مقابله می­کشاند بدین جهت قرآن مجید انسان را هم به عمل و گفتار نیک و صالح دعوت می­کند و هم به همراه روش نیک و زیبه همراه و می­فرماید: «وقولوا للناس حُسناً» و « فَقُو لَا لَهُ قَوْلاً لَّیِّنًا » که «قول» همان اصل عمل و مأموریت هست « حسناً و لیّناً» یعنی زیبه همراهیی ونرمی و مهربه همراهنی هم روش و متد آن هست در قرآن مجید نمونه­های زیادی در به همراهب زیبه همراهئی عمل و روش وجود دارد که ذکر آنها در اینجا نمی­گنجد و این یکی از درسها و آموزشهای مهم قرآنی هست بنابراین تنها بگوییم که ما حقیم و گفتارمان حق و عملمان صحیح هست به همراهید همه از ما تبعیت کنند کافی نیست به همراهید روش و متد گفتار و عمل نیز خوب، زیبه همراه و جذاب به همراهشد تا اثر و نفوذ کند به همراه توپ، تشر، تحکّم و اعمال قدرت نمی­شود گاهی نتیجه معکوس حاصل می­شود یعنی هم خود عمل و گفتار به همراهید صحیح و حق به همراهشد و هم روش و لحن ادا و انجام آنها به همراهید زیبه همراه و نیکو به همراهشد این دو زیبه همراهیی به همراهید بهم ترکیب شوند تا به نتیجه برسد و نور تولید کند این دو مکمل یکدیگرند اگر از هم جدا شوند نتیجه که حاصل نمی­شود که هیچ، بدتر هم می­شود نور هدایت که تولید نمی­شود ظلمت و ضلالت تولید می­گردد این یک حقیقت و درس قرآنی هست که متأسفانه گاهی گفتارها و اعمال خوب و درست به همراه روشهای بسیار بد ارائه می­گردد مخاطبه همراهن را از حقایق دور می­سازد ما بدان توجه نداریم فقط بحق بودن خودمان پا می­فشاریم از اینکه حق را چگونه و به همراه چه روشی مطرح و ارائه کنیم غافلیم و در نتیجه درجا می­زنیم و یا عقب می­رویم این حقیقت یکی از مهمترین درسهای روحانیت هست که قرآن مجید بر آن تأکید می­ورزد متأسفانه در جامعه ما این حقیقت مغفول مانده هست !

اگر روحانیت مقام، سیهست و حکومت را هدف اصلی قرار دهد مخرب و خطرناک خواهد بود

هاشم زاده هریسی در پاسخ به اینکه حضور روحانیت در حکومت و امور اجرایی را چگونه ارزیابی می­کنید؟ گفت: به نظر من حضور روحانیت در حکومت و مسئولیتهای اجرائی بذات خود عیب و اشکالی ندارد اگر اشکالی به همراهشد در مقاصد و اهداف و در نحوه عملکردها هست اگر روحانیت صرفاً به قصد اقامه دین، هدایت و تربیت مردم و اصلاح جامعه به عرصه حکومت و مسئولیت وارد شود و در این مسیر نیز کاملاً صحیح و شایسته شأن حرکت کند و حکومت را فقط وسیله و ابزار خدمت، هدایت و رفاه و صلاح مردم قرار دهد و عملکردها هم کاملاً درست و الهی و به همراه روش نیکو و زیبه همراه سامان یابدو نهایتاً نیز در این امر مقدس موفق به همراهشد حضور روحانی در حکومت مبه همراهرک هست ولی اگر هدف اصلی مال، منال و قدرت به همراهشد یا عملکردها نارسا و معیوب و یا  روشهای عمل و برخوردها نازیبه همراه و نامناسب و یا در تأمین رفاه و رضایتمندی مردم ناکام به همراهشد حضور روحانی در حکومت زیانبه همراهر و خطرناک خواهد بود همه نارضایتی ها و بدبینی ها به دین و روحانیت منتقل می­شود موجب وهن دین و جدائی روحانیت از  مردم گردیده و در برابر مردم قرار می­گیرد در صورتی که روحانیت پیوسته به همراهید در کنار مردم و پناهگاه مردم به همراهشد نه در برابر مردم، اگر بنا هست حکومتی بنام دین به همراهشد و روحانیت نیز در آن حکومت حضور داشته به همراهشد به همراهید بسیار زیبه همراه، سالم، کارآمد و مردم دار به معنای واقعی آن سامان یابد و همه امور در محور عدالت بچرخد جز عدالت، زیبه همراهیی، مهر و محبت در آن دیده نشود وگرنه عدمش به زوجود، زیرا که وجودش بنام دین و روحانیت تمام می­شود طبیعتاً ضررش بیش از نفعش خواهد بود حکومت دینی و حضور روحانیت درحکومت بسیار ظریف و شمشیر دو لبه هست مراقبت شدید می­طلبد که از لبه عدالت، قدهست و رحمتش که لبه الهی آن هست هستفاده شود از لبه قدرت، ریهست، جبه همراهریت و دین ابزاری که لبه شیطانی آن هست هستفاده نشود « وَ لَاتَکُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِینَ » اگر از لبه مبه همراهرکش هستفاده شود از آن نور، رحمت، مهر و محبت، صلاح، رفاه و برکت دنیوی و اخروی، مادی و معنوی برای مردم و جامعه می­به همراهرد نه فقر، محرومیت، بی­عدالتی و نه بدبینی و نارضایتی و مشکلات فراوان دیگر. حکومت دینی فقط به عنوان وسیله اقامه دین و گسترش عدالت و برای هدایت و تربیت مردم، در راه آسایش مردم مشروعیت دارد و حضور روحانیت در چنین حکومت مقدس، موفق و کارآمد به همراه برخوردها و عملکردهای زیبه همراهی الهی و انسانی روا و ممدوح هست حکومت دینی به همراه حضور روحانی به همراهید برای مردم و جامعه و کل جهان برکات مادی و معنوی به ارمغان بیاورد چنانکه قرآن مجید می­فرماید: اگر احکام و کتب الهی را در روی زمین اقامه و حاکم می­کردند «لَأَکَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم » برکات الهی برای آنان از به همراهلای سرشان می­به همراهرید و از زیر پایشان می­جوشید !!

اگر حکومت دینی چنین برکاتی برای مردم در بر نداشت به همراهید علت آن را در نحوه عملکردها و چگونگی حاکمیت جستجو کرد!!

خلاصه اینکه اولاً: حکومت دینی و حضور روحانیت به همراهید فقط به همراه هدف اقامه دین خدا و ادامه رسالت انبیاء و امامت اولیاء و در جهت اصلاح جامعه، هدایت و تربیت انسانها به همراهشد و ثانیاً: روحانیت قبل از ورود به این عرصه­ها و هر مقام دینی و یا سیاسی کوچک و بزرگ به همراهید خود را از نظر روحی و معنوی بسازد تزکیه، خود­سازی و آماده سازی کند تا از مقام و قدرت کوچکترین سوء هستفاده نکرده و کمترین ضرر و ضربه به دین خدا و به مردم وارد نگردد موجب ناراحتی، نارضایتی و دل­آزردگی بندگان خدا نشود چون همه این امور برای مردم هست حتی دین ، قرآن و پیامبران هم برای مردم آمده­اند مردم بندگان خدا هستند خداوند بندگان خود را دوست داردو نمی­خواهد حتی یک نفر از آنان گمراه شود و به جهنم برود و دوست ندارد کوچکترین نارضایتی و ناراحتی از ناحیه هیچکس مخصوصاً از سوی حکومت برای آنان فراهم شود و یا مورد ظلم، ستم و بی­مهری قرار بگیرند و در زجر، فقر و محرومیت به سر ببرند!! اگر اینگونه مسایل از ناحیه حکومت دینی و روحانیت رخ دهد و به بدبینی و نارضایتی مردم منتهی شود دین و اعتقادات مردم و روحانیت همه چیز بربه همراهد می­شود خطر حکومت دینی و روحانیت در همین جا نهفته هست حدود ۴۰ سال هست بنام دین حکومت می­کنیم و می­خواهیم جامعه را اصلاح، اسلامی و اخلاقی کنیم و مردم را هدایت و تربیت کنیم چقدر موفق شده­ایم؟! به همراهید ارزیابی و به همراهزنگری کنیم و برخود نهیب بزنیم !

به جای بررسی عملکرد های خودمان همیشه به دیگران نهیب می زنیم و فرافکنی می­کنیم!

هاشم­زاده هریسی در پاسخ به اینکه آیا تا به امروز نهاد روحانیت توانسته از حکومت و از مقام و قدرتی که در اختیار دارد برای رسیدن به هدف اصلی خود هستفاده کند و چقدر؟ گفت:حرف من همین هست که روحانیت به همراهید تلاش کند که حکومت دینی مخصوصاً عملکرد خود را سالم و کارآمد سازد و در اهداف خود موفق شود در غیر اینصورت زیانبه همراهر خواهدبود روحانیت و حاکمان دینی به همراهید پیوسته عملکردهای خود را ارزیابی و به همراهزنگری کنند و یکی از وظایف مهم روحانیت و حاکمیت و مخصوصاً روحانیت مسئول همین هست که عملکردهای چهل ساله خود را در جمهوری اسلامی به همراهزنگری،آسیب شناسی و به همراهزیابی کنند که چه توفیقاتی بدست آورده­ایم و چه ناکامیهایی داریم ضرر کردیم و یا سود و چقدر و چرا؟متأسفانه تا کنون چنین نگرشی به گذشته ­هایمان نداشتیم و در چنین فکری هم نیستیم ما به همراهید پیش از اینکه به دیگران و حتی به دشمن بتازیم و به آنها نهیب بزنیم و فرافکنی کنیم به همراهید به خودمان و عملکردهایمان و به رفتارها و برخوردهای خودمان به همراه یکدیگر و به همراه مردم بپردازیم که حدود ۴۰ سال هست به عنوان اقامه دین و به منظور هدایت و تربیت مردم حکومت دینی تشکیل داده­ایم و می­خوهستیم یک جامعه­ای را به عنوان جامعه اسلامی تربیت و ساماندهی کنیم و در روی زمین پهناور قطعه­ای را بنام سرزمین ایران در تمام ابعاد مادی و معنوی، ظاهری و به همراهطنی آبه همراهد و زیبه همراه سازیم مردم و جوانانش را هدایت و تربیت کنیم و به عنوان الگو و نمونه به جهان و جهانیان ارائه دهیم و بگوییم که بیاییداین چنین به همراهشید! ۴۰ سال هست که برای این هدف تلاش می­کنیم و این همه شهید برای این هدف عالی تقدیم داشتیم امّا چقدر موفق شدیم به همراهید یک به همراهزنگری و آسیب شناسی کارشناسانه و شجاعانه انجام دهیم که چقدر در این نمونه سازی موفق هستیم و چقدر ناکام و چرا و چگونه؟ لازمه آن اینست که یک گروه کارشناسی قوی، شجاع  و فراقوا تشکیل شود تا سال به سال و یا حداقل چهل سال گذشته را بررسی، آسیب شناسی و به همراهزیابی کنند احیاناً اگر نارسائی و عیبی وجود دارد، علل و عوامل آنرا بیابند و شفاف سازی و علّت یابی کنند ما به همراهید برخودمان نهیب بزنیم و هر کس بخودش نهیب بزند ما زیاد نهیب می­زنیم پیوسته نهیب می­زنیم ولی هر جناح سیاسی به جناح دیگری ، هر کس به کسی دیگر ، این دولت به آن دولت،  دولت حاکم به دولت سابق ، هَلُمَّ جَرًّا همه چیز را سیاسی کردیم سر و صداها زیاد هست گوشها را می­خراشد و دلها را می­آزارد ولی نتیجه­ای مشاهده نمی­شود زیرا هیچ کس خود را مقصّر نمی­داند همه کس دیگری را متهم می­سازد. بیایید به همراه خودمان به همراه انقلاب و نظام و به همراه مردم رورهست به همراهشیم همه مامسئولیم هر کس مقامش به همراهلاتر ومسئولیتش بیشتر،تقصیرش بیشتره ، نارضایتهای مردم ظاهر و علنی شده مشکلات مردم را می­بینیم به همراه پوست و گوشتمان لمس می­کنیم ناله­هایشان را می­شنویم اما علل و عوامل آنرا بررسی، آسیب شناسی و به همراهزشناسی نمی­کنیم از مردم عذرخواهی نمی­کنیم و دنبه همراهل حل مشکلات نمی­رویم!

نارضایتی­ها علنی و همگانی شده هست نظام اسلامی مان و مردم عزیزمان را دریابیم همین امروز که فردا دیر هست !!

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: متأسفانه همه حتی طرفداران نظام و انقلاب، خانواده­های شهدا ، ایثارگران، اغنیا و فقیران ، مسئول و غیر مسئول هر کسی به نوعی فریاد می­کشد و اظهار ناراحتی و نارضایتی می­کنند بسیاری از سر دلسوزی و نگرانی و نه به همراه دشمنی، از سوی دیگر دشمن هم این مشکلات و نارضایتی­ها را بزرگنمایی و تبلیغ می­کند اگر تنها دشمن بگوید ما مقاومت و دفاع می­کنیم و می­گوییم چون دشمن می­گوید به دهان دشمن می­زنیم در صورتی که هر کس کار بد انجام دهد دشمن خواهد گفت، به همراهید به واقعیتها و به عیوب خود توجه کنیم گاهی هم برخی از حرفها و عیبها را انسان به همراهید از دشمن بشنود و بیدار شود حرف دشمن عامل بیداری و تنبه به همراهشد نه عامل لجاجت و اصرار اگر تنها دشمن بگوید قابل توجیهه هست دشمن، دوست، راضی، ناراضی، خانواده شهدا، ایثارگران، دلسوزان نظام و انقلاب، روحانی و غیرروحانی همه می­گویند هر جناحی علیه جناح دیگر هر دولتی علیه دولت دیگر در مناظرات انتخابه همراهتی هر کاندیدی علیه دیگری همه می­گویند همه اینها را زیر پا بگذاریم که دشمن چنین گفته و چنین کرده خدا شاهد هست که بسیاری از این فریادها از سر دلسوزی خیرخواهانه و ناصحانه هست ما عاشق این نظام،اسلام، ایران و ولایتیم عزت دنیا و آخرتمان به همراه آن گره خورده هست بیایید بخود آییم عیب زدایی و اشتبه همراهه زدایی کنیم از اشتبه همراههاتمان برگردیم اشتبه همراهه کردن عیب نیست اصرار ورزیدن به اشتبه همراههات عیب بزرگ و گناه نابخشودنی هست ما اگر از اشتبه همراههاتمان برگردیم و بیاییم ، مردم بدنبه همراهل ما می­آیند امیدوار می­شوند و حمایتمان می­کنند.

هریسی در پاسخ سئوال از کارآمدی نظام گفت: به همراه ثروت و ظرفیتی که کشور و نظاممان از آن برخوردار هست به همراه قدرتی که در اسلام و انقلابمان نهفته هست می­توانستیم در این مدت چهل ساله جمهوری اسلامی، کشورمان را از نظر اقتصادی و سیاسی به حد یک کشور ابرقدرت و از نظر فرهنگی و اسلامی به اوج اعلا برسانیم. ژاپن در جنگ بین المللی دوم سال ۱۹۴۵ در اثر حمله شیمیائی آمریکا شکست خورد و تسلیم آمریکا شد همه چیز خود را از دست داد و بخاک سیاه نشست آمریکا ژاپن را تسخیر کرد کارخانه­ها را بست چون کارخانه ها را در دوران جنگ تبدیل به اسلحه سازی کرده بودند وقتی آمریکا ژاپن را تسخیر کرد همه آنها را تعطیل نمود و همه جا قفل شد از معادن نفت و بسیاری از ظرفیت هایی که ما از آن برخورداریم محروم بود به همراه این حال ژاپن در عرض ۲۰ سال پیشرفتهای کلان کرد و دوبه همراهره ژاپن شد از نظر اقتصادی و صنعتی قدرتمندتر از قبل بعد از ۲۰ سال شکست ژاپن که آمریکا به همراه یک مشکل اقتصادی روبرو شده بود رئیس جمهور آمریکا معاون خود را به ژاپن فرستاد و از آنها کمک خوهست مادر صنعت ژاپن می­گوید: ما در آن موقع احساس کردیم در برابر آمریکا پیروز شده­ایم آری پیروزی واقعی اینست در حقیقت ژاپن به همراه پول و حمایت همان دشمنی که روی سینه­اش نشسته بود ژاپن شد به همراه عقل و درایت دشمنش را دوشید و خود را ساخت در صورتی که ژاپن نه اسلام ما را داشت و نه قدرت انقلاب ما را و نه معادن نفت و گاز و نه ظرفیتهای دیگری که کشور و نظام ما از آن برخوردار هست هیچ نوع از سنن و هستقلال خود نیز دست بر نداشت آیا ما نمی­توانستیم به همراه این ظرفیتهای به همراهلا در مدت ۴۰ سال به همراه حفظ هستقلالمان  به آنجا و حتی فراتر از آن برسیم؟! آیا نبه همراهید آسیب شناسی و علت یابی کنیم البته منظور این نیست که ما هیچ کاری انجام نداده­ایم کارهای بسیار بزرگ و عظیم داخلی و بین المللی بعد از انقلاب در جمهوری اسلام انجام گرفته که قابل توجه و شایسته ستایش و قدردانی هست نبه همراهید سیاه نمایی شود ولی جان حرف ما اینست به همراه قدرت و توان فوق العاده اسلام و انقلاب اسلامی و به همراه ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی که کشور و نظام ما از آن برخوردار هست می­توانستیم کارهای بسیار زیادتر، مهمتر و اساسی­تری در این ۴۰ سال آنجام دهیم آنچه انجام شده به همراه آنچه به همراهید می­شد و می­توانستیم بکنیم فاصله زیادی داریم ! منتظر چه هستیم ؟

اگر کشور و نظام را بعد از انقلاب به همراه قبل از انقلاب و یا به همراه کشورهای همجوارمان مقایسه کرده و به آن قانع بشویم به همراهختیم

نماینده مجلس خبرگان رهبری به همراه بیان اینکه ما نبه همراهید امروزمان را به همراه قبل از انقلاب و کشورهای همجوارمان مقایسه کنیم و به آن راضی و خرسند شویم افزود: قبل از انقلاب شرایط خاص خود را داشت طاغوت حاکم بود نه اسلام هر چه بود بنام طاغوت تمام می­شد نه بنام اسلام و نه به نام دین و روحانیت و همچنین نبه همراهید به همراه کشورهای کوچک اطراف خودمان هم مقایسه کنیم نظام ما بی بدیل و اسلامی هست ما انقلاب کردیم یک کشور به همراه ملت انقلابی وهستثنایی هستیم این همه شهید دادیم ولی در عین حال اگر مقایسه کنیم متأسفانه گاهی متوجه می­شویم که برخی از کشورهای همجوار در برخی امور از ما جلو زده­اند مخصوصاً از نظر اقتصاد و معیشت مردم در صورتی که کشورهای اطراف ما قبل از انقلاب در حد یک روستا در برابر ایران بودند یک روستا که یک کدخدا به عنوان شیخ در آن نشسته بود کدخدایی می­کرد شیخ نشین و یا کدخدا نشین بودند بحال ما غبطه می­خوردند اما حالا ببینید در برخی از این کشورها چه تحولات، آبه همراهدیها و پیشرفتهای اقتصادی نسبت به قبل از انقلاب ما رخ داده هست که در صورتی که انقلاب را ما کردیم شهید را ما دادیم نه آنها ، خدا می­داند که همه این حرفها را از سر دلسوزی می­زنیم عاشقانه، ناصحانه و خیرخواهانه می­گوییم تا بخود آییم ما عاشق این کشور، این انقلاب و این نظام و ولایت هستیم قبل از انقلاب به زندان رفتیم در سلول ساواک خوابیدیم و زجرها کشیدیم بعد از انقلاب شب و روز تلاش کردیم تا پیر شدیم شهید و اسیر دادیم تا افتادیم و امروز هم این حرفها را می­زنیم تا بخود آییم و بپاخیزیم خانه تکانی کنیم ! منظورما این نیست که بعد از انقلاب درجمهوری اسلامی کاری انجام نگرفته بلکه بسیارو بی­شمار انجام گرفته ولی مشکلات و نواقص زیادی هم داریم می­توانیم بسیاری از آن مشکلات را نداشته به همراهشیم می­خواهیم بهتر از آنچه هستیم به همراهشیم داشته­هایمان بیشتر از آن به همراهشد که داریم مشکلات و کمبودهایمان کمتر از آن به همراهشد که داریم عدالتمان، پاکی و قدهستمان، تقوایمان، اخلاقمان محبتمان،ادبمان و احتراممان نسبت به یکدیگر فراتراز آن به همراهشد که هست علت شناسی و آسیب شناسی کنیم علت یابی کنیم که کشور و نظام ما اسلامی، انقلابی و روحانی هست به همراهید در جهان الگو و اسوه به همراهشیم از ملت و کشورمان غم زدایی و فقر زدایی کنیم چرا تا کنون به آن نقطه که به همراهید می­رسیدیم نرسیدیم؟

تا نخواهیم و نگوییم و فریاد نکشیم نمی­شود همین !

اگر روحانیت در عرصه مادیات، دنیا طلبی و ثروت­اندوزی بیفتد، مخصوصاً اگر مسئول به همراهشد ضربه شدیدی به نهاد روحانیت و نظام وارد می­سازد

هاشم­زاده هریسی در پاسخ به انتقادات و تأکیدات حضرت آیت الله شبیری زنجانی در مورد کارکردهای روحانیت تصریح کرد: من دغدغه­های آیت الله العظمی شبیری را خواندم و نگرانیهای آن بزرگوار را درک کردم ایشان از مراجع شایسته، به همراه تقوا وبه همراه فضیلت هستند ما وقتی قبل از انقلاب درقم طلبه بودیم پدر ایشان آیت الله زنجانی هر کجا نماز می­خواندند ما تلاش می­کردیم خود را به نماز جماعت ایشان برسانیم نمازش برای طلبه­ها می­چسبید خانواده علم، تقوا، فضیلت و درایت هستند اگر ایشان نکته­ای را تذکر می­دهند واقعاً از سر دلسوزی هست خواه کسی خوشش بیاید و یا نیاید مشکلاتی را می­بیند خطرهایی را برای روحانیت احاس می­کند همان را بر زبه همراهن می­آورد.

نماینده خبرگان رهبری در ادامه حرف ابراز داشت : یک تذکر مهم دیگر اینست که روحانیت مخصوصاً طلاب حوزه­های علمیه شایسته نیست به جناح بندیها و سیهستبه همراهزی­­ها و به همراهزیهای سیاسی رایج در جامعه وارد شود چون سیهستبه همراهزی غیر از سیهست دینی، علم سیهست، سیهست دانی و انقلابی بودن هست بلکه به علت ذهنیت سازی­های انحرافی علم سیهست و درایت سیاسی را از انسان سلب می­کند و از حقیقت منحرفش می­سازد حالت پدری و همگانی و مردمی بودن را از روحانیت می­گیرد و از مردم جدایش می­سازد به گناه و داوریهای خلاف واقع و غیرمنصفانه وا می­دارد آلت دست جناحها و به همراهزیگران سیاسی قرارشان می­دهد طلاب حوزه­های علمیه را از علم، تحصیل، اخلاق، تقوا و خودسازی به همراهزشان می­دارد به اخلاق و معنویتش لطمه جدی وارد می­سازد نه تنها سیهست نیست بلکه ضد سیهست هست بینش سیاسی را کور می­کند سم مهلک روحانیت و حوزه­های علمیه هست !! و دیگر اینکه روحانیت مخصوصاً روحانی­های مسئول در نظام و حکومت به همراهید از فرو رفتن در امور مادی، فعالیتهای اقتصادی ویژه، رانت­­خواری و گرایش به مادیات و به مال، منال و مقام دنیا و از دنیازدگی جدّا اجتناب ورزند دامن مقدس روحانیت را به همراه این امور آلوده نسازند. مال، منال  و مقام پرستی برای روحانی و روحانیت مخصوصاً برای آنانکه در مصدر اموراند بس خطرناک و زهرآگین هست. اعتبه همراهر و معنویت نهاد روحانیت را خدشه دار می­سازد و او را از رسالت اصلی که ادامه رسالت انبیا هست به همراهز­می­دارد چنانکه در روایت اسلامی ما آمده هست که امام صادق ع  می­فرماید: « اذا رأیتم العالم محبّاً للدنیا فاتّهموه علی دینکم » هر عالم و روحانی را که دیدید مال و مقام دنیا را دوست دارد از او حذر کنید دربه همراهره دینتان از او نگران به همراهشید به همراهز فرمود: که خداوند به یکی از پیامبرانش فرمود عالم و روحانی مفتون به دنیا و فریفته مال، منال و مقام دنیا را مابین من و بندگانم واسطه قرار مده که آنان بندگان مرا از من می­رانند و از من دور می­سازند.

اگر می خواهیم مردم را به سوی کمال انسانی مدیریت کنیم نخست به همراهید خودمان را بسازیم و مدیریت کنیم !

هاشم زاده هریسی در پاسخ این سئوال که تشکیل حکومتی بنام دین و حضور روحانیت در آن چه صورتی دارد پاسخ داد: به نام دین، حکومت تشکیل دادن اشکال ندارد چرا که حکومت دینی بستر اقامه دین وابزار هدایت مردم و اصلاح جامعه هست، اگر حکومت دینی به همراه این هدف تشکیل شود و در این مسیر حرکت کند و موفق هم به همراهشد چه زیبه همراه و مرحبه همراه ! حضور روحانیت نیز در چنین حکومتی گاهی از وظایف خواهد بود و در مسیر رسالت او که همان اقامه دین، هدایت و تربیت مردم هست تعریف خواهد شد در این حرفی نیست حرف و نگرانی در این هست این حکومت را چگونه اداره کنیم عملکردها چگونه به همراهشد که موجب نارضایتی و بدبینی مردم و فرار از دین و روحانیت نگردد بنام دین خلاف شرعها، خلاف اخلاقها،گفتار و کردارهای خلاف عدالت و انصاف اتفاق نیفتد. ترس و نگرانی از نحوه عملکردها هست نه از اصل حکومت دینی، حکومت دینی بسیار ظریف هست خشن نیست، خشن که بشود حکومت دینی نیست مهر و محبت و انسان دوستی که برود حکومت دینی نیست حقوق النّاس که از حقوق الله مهمتر هست اگر ضایع شود حکومت الهی نیست عدالت که برود حکومت دینی مشروعیت ندارد فرافکنی یا بی­عدالتی، نا انصافی، تهمت و افترا که وجود داشته به همراهشد حکومت دینی نیست به همراه حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی­شود به همراه اسلامی گفتن همه چیز اسلامی نخواهد شد اگر حکومت واقعاً اسلامی و دینی و عاری از ظلم و فساد و بر محور عدالت به همراهشد جامعه را عطرآگین و گلستان می­سازد و حضور روحانیت نیز در آن ضروری و امر مبه همراهرکی هست در غیر اینصورت نه حکومت اسلامی خواهد شد و نه حضور روحانی در آن گوارا خواهد بود. در یک حکومتی به هر نامی که به همراهشد اگر رضایت مردم جلب و نیازهایشان تأمین نشود فقر، فلاکت، غم و اندوه حاکم به همراهشد مردم در هر امری چه کنم چه کنم گویند چه ضرورتی دارد که چنین حکومتی بنام دین نامیده شود تا مردم از دین و دینداران و از روحانیت بیزار و ناراضی شوند اگر چنین حکومتی بنام دین نامیده شود و روحانیت در آن حضور پیدا کرده مقام و مسئولیتی بر دوش بگیرند یا خود روحانیت به همراه گفتار، برخورد و عملکرد ناموزونشان نارضایتی ایجاد کنند روحانیت دیگر در کنار مردم نیست علیه مردم هست روحانیت پیوسته به همراهید در کنار مردم و پناهگاه مردم به همراهشد اگر در حکومت هم به همراهشد به همراهید مردم گرا به همراهشد نه حکومت­گرا زیرا بقول شهید مطهری از نظر اسلام حکومت برای مردم و در خدمت مردم هست نه مردم برای حکومت پس در اسلام اصل بر مردم گرایی و مردم سالاری هست نه حکومت گرایی و همه ارکانها، مسئولان، مدیران و قوای حکومتی اسلامی  به همراهید مردم گرا و در خدمت مردم به همراهشند این همان معنای مردم سالاری دینی به معنای واقعی آن هست نه شعاری برای تحقق چنین حکومتی، حاکمان آن مخصوصاً روحانیت خدمتگزار در آن حکومت نخست به همراهید خود را بسازند، تربیت کنند مهر و محبت دنیا و علقه مال، منال و مقام دنیا را از دل خود بر کنند و عشق خدا و بندگان خدا را جایگزین آن سازند آنگاه به عرصه حکومت و ریهست پای نهند و بر کرسی خدمتگزاری نه ریهست بنشینند !!

خلاصه اینکه :هر عالم و فقیهی که در مورد تشکیل حکومت اسلامی و حضور روحانیت در حکومت دینی تردید و تشکیک نموده و یا اظهار نگرانی کرده و می­کنند هرگز از اصل حکومت دینی نبوده هست بلکه نگرانیها از نحوه عملکردها و عدم رعایت دقیق حدود  شرع و عدالت و شئون دین و روحانیت بوده هست که احیاناً موجب بدبینی و نارضایتی مردم از دین و روحانیت گردد واقعاً هم بسیار دشوار و جای بس نگرانی هست حساسیت، دقت و مراقبت شدید می­طلبد.

روحانیت بعد از انقلاب نبه همراهید خود را به همراه روحانیت قبل از انقلاب مقایسه کند

هریسی در پاسخ به اینکه روحانیت امروز را به همراه روحانیت قبل از انقلاب چگونه ارزیابی می­کنید گفت : روحانیت امروز نبه همراهید خود را به همراه قبل از انقلاب مقایسه کند قبل از انقلاب بستر حکومت غیر دینی بود هر مصیبت، ناراحتی و نارضایتی و هر نوع فقر، محرومیت و بی­عدالتی برای مردم پیش می­آمد زندان می­رفتند، آسیب می­دیدند فقر و محرومیت می­کشیدند زجر، تبعیض و بی­عدالتی می­چشیدند هر مشکلی برای مردم پیش می­آمد آن را از حکومت طاغوت و طاغوتیان و از حاکمان غیر دینی و سکولار می­دیدند و از آنها بیزار و ناراضی و نسبت به آنان بدبین می­شدند و به دین، اسلام و روحانیت روی ­می­آوردند که بیایند مردم را از این زجرها نجات دهند روحانیت از این جهت راحت و آسوده خاطر بودند و محبوبیت پیدا می­کردند اکنون در یک حکومت دینی هر مشکلی برای مردم و به هرکس پیش بیاید آن را از چشم اسلام و روحانیت می­بینند و از آنها ناراضی و نسبت به آنها بدبین می­شوند امروز مسئولیت همه مسئولان و حاکمان مخصوصاً روحانیت بسیار سنگین هست شرایط امروز به همراه شرایط قبل از انقلاب بسیار متفاوت هست قبل از انقلاب عملکرد سوء حکومت موجب محبوبیت، مقبولیت و تبلیغ دین و روحانیت می­شد و امروز اگر غفلت شود نارضایتی و ناکارآمدی حکومت می­تواند دین و روحانیت را از نظر مردم ساقط کند دشمنان دین و روحانیت نیز همین را می­خواهند و روی آن تبلیغات و سرمایه گذاری می­کنند امروز همه ما مسئولیم مخصوصاً روحانیت که به همراهید هم مراقب اعمال و گفتار خودمان به همراهشیم و هم مراقب حکومت که خطا و یا کوتاهی نکند اگر گفته شود حکومت دینی بعد از انقلاب کارهای عظیم و مهمی را انجام داده خدمات شایسته­ای را در کشور ارائه نموده هست آری همه اینها درست واقعاً در کشور ما بعد از انقلاب تحولات عظیمی اتفاق افتاده و کارهای بزرگ داخلی و بین­المللی انجام گرفته ولی متأسفانه نواقص و مشکلات فراوانی نیز وجود دارد که موجب نارضایتی و بی­اعتمادی مردم می­گردد معمولاً در چشم عامه خوبیها زیاد و سریع به چشم نمی­آید اما بدیها و زشتیها زود به چشم می­خورد و به ذوق می­زند، حساسیت، بدبینی و نارضایتی تولید می­کندو این یک امر طبیعی هست یک لبه همراهس سفید خیلی درخشان، براق، پاکیزه ، خو ش قواره و زیبه همراهیی را در نظر بگیرید اگر یک و یا چند لکّه سیاه و زشت در آن بیفتد از دور دیده می­شود ذوقها را می­زند چشمها را می­آزارد آن لبه همراهس زیبه همراه، گرانبها و ارزشمند را از حیّز انتفاع ساقط می­کند حتی کسی رغبت نگاه کردن به آن را ندارد در صورتی که ۹۰ درصد این لبه همراهس زیبه همراه و درخشان هست تنها ۱۰ درصد آنرا لکّه­های سیاه و زشت آنهم بطور پراکنده اشغال کرده هست ولی این ۱۰ درصد آن ۹۰ درصد را هیچ کرده و تحت شعاع قرار داده هست اما در یک لبه همراهس سیاه این لکّه­های سیاه نمایان نیست و طبیعی تلقی می­شود روحانیت و حکوت دینی لبه همراهس فاخر، زیبه همراه، درخشان و سفید هست نبه همراهید لکّه­دار شود لکّه بردار نیست لکّه­ها در روحانیت و در یک حکومت دینی گرچه بسیار کم و پراکنده به همراهشد چشم­ها را می­زند و ذوق­ها را می­کوبد دلها را می­آزارد آیا در عملکرد حاکمان و مسئولان نظام مخصوصاً در برخوردها و عملکردهای روحانیت هیچ نوع عیوب، نواقص، اشتبه همراههات و مشکلات وجود ندارد هیچ لکّه تولید نمی­کند؟ و به ذوقها نمیزند نارضایتی و بدبینی نمی­تراشد ؟! پس این نارضایتها و ناراحتیها از کجا هست ؟! به همراه این لکّه­ها چه کنیم ؟ چگونه و به همراه چه آب و صابونی آنها را بشوییم و بزداییم چگونه دلها و ذوقها را ترمیم کنیم ؟ اینست که تکلیف حاکمان و مسئولان نظام اسلامی مخصوصاً روحانیت در دوران بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی بسیار سنگین هست قابل مقایسه به همراه شرایط قبل از انقلاب نیست !!

حکومت اسلامی بدون عدالت و قدهست معنایی ندارد

حفظ عدالت، قدهست و عوامل مشروعیت و مقبولیت نظام از حفظ اصل نظام واجب تر هست

هریسی در تأکید بر عدالت و رضایتمندی در نظام اسلامی اظهار داشت : حضرت امام در ضرورت و وجوب حفظ نظام اسلامی جملاتی فرموده هست که از مجموع آنها یک قاعده فقهی انتزاع شده بنام « حفظ نظام اوجب واجبه همراهت هست » این یک حقیقت هست ولی منظور از آن چیست؟ تا کجا و در کجا جریان دارد گاهی در برخی از امور و در تجویز برخی عملکردهای حرهستی، حفاظتی و اطلاعاتی به این قاعده هستناد می­شود حقیقت این قاعده چیست؟ در تبیین این قاعده مقدمه­ای را مطرح سپس به نتیجه نهایی می­رسم : حکومت اسلامی که حفظ آن از اهم واجبه همراهت هست دو نوع موجودیت دارد یا به عبه همراهرت دیگر از دو لایه تشکیل شده هست یکی : لایه و یا موجودیت شکلی و ظاهری که همان ارگانها، قوا و دستگاههای کارگزاری و کارگزاران آن هست که قالب و ظاهر نظام را تشکیل می­دهند و جمهوری اسلامی نامیده می­شود دومی : محتوا و به همراهطن  نظام که اسلامی بودن، مشروعیت و مقبولیت آن را تضمین می­کنند مانند عدالت، قدهست، ویژگیها و زیبه همراهئیهای نظام اسلامی و رضایتمندی مردم از نظام که معنا، محتوا و به همراهطن نظام را تشکیل می­دهند بعد از آن که این مقدمه ذکر شد به نتیجه نهایی می­رسیم و آن اینکه : اگر حفظ نظام از اوجب واجبه همراهت و اهم واجبه همراهت هست منظور کدام موجودیت و کدام لایه آن هست قهراً هر دو موجودیت یکجا مورد نظر هست هم شکل ظاهری و قالب نظام اسلامی به همراهید حفظ شود و هم محتوا و به همراهطن آن که شرط مشروعیت نظام هست موجودیت هر دو به همراهید حفظ شود ولی نکته حساس اینست که از نظر عقلی و شرعی حفظ موجودیت لایه دوم یعنی عدالت و شرایط مشروعیت بسیار مهمتر و ضروری­تر از لایه اول یعنی شکل و قالب آن هست زیرا مشروعیت نظام مشروط به وجود لایه دوم هست اگر لایه دوم یعنی عدالت، قدهست، زیبه همراهئیهای نظام و رضایتمندی مردم از آن از بین برود لایه اول آن یعنی اصل نظام بخودی خود بطور طبیعی از بین می­رود و در حقیقت حکومت اسلامی موضوعاً منتفی می­شود و اگر هم مانده به همراهشد شکل و اسکلتی بیش نیست زیرا اگر شرایط مشروعیت و اسلامیت آن از بین برود دیگر آن حکومت که شکل و سیستمش مانده اسلامی نیست حکومتی مانند یکی از حکومتهای غیر دینی و سکولاری دیگری هست که در جهان فراوان وجود دارد بنابراین سقوط حکومت دینی و اسلامی از دو طریق امکان پذیر هست یکی به همراه دست دشمن که آنرا براندازی کند دومی بدست خودمان که به همراه عملکردهای نامناسب عدالت، قدهست و شرایط مشروعیت آن و رضایتمندی مردم و مقبولیت را از بین ببریم و از درون تهی کنیم اینست که قرآن فریاد می­کشد :«علیکم انفسکم »یعنی مواظب خودتان به همراهشید از مهست که برمهست نکته مهم دیگر اینکه اگر عدالت و قدهست نظام از بین برود در آن نظام بطور طبیعی ظلم، ستم و کارهای زشت و خلاف عدالت رواج پیدا می­کند و موجب بدبینی، نارضایتی و بیزاری مردم می­گردد و این خود موجب سقوط نظام خواهد بود زیرا بقول رسول خدا حکومت به همراه کفر می­ماند و به همراه ظلم نمی­ماند و پایدار نخواهد بود : «المُلک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم »این را گفتم تا بگویم که تنها از دشمن ننالیم از خودمان نیز بنالیم و از خودمان هم نگران به همراهشیم نگرانی از خودما بیشتر از دشمن هست و مواظب خودمان به همراهشیم خطر ما و نظام عزیز و اسلامی ما که روح و روان ما هست در خود ما نهفته هست بخدا پناه می­برم !!

نماینده خبرگان رهبری در ادامه حرف از کارویژه­های روحانیت،به ضرورت درس اخلاق در حوزه های علمیه تأکید کرد و گفت : امروز روحانیت مخصوصاً در دوران طلبگی به دو امر مهم بسیار نیازمند هست یکی تخصص و تعمیق علمی دومی اخلاق، تزکیه و خودسازی که اگر روحانی به مقام و قدرتی رسید بتواند پاسخگو به همراهشد و خود را کنترل کند تا مقام و قدرت بر او سوار نشود و به هر سو که بخواهد نکشاند بلکه او به مقام و قدرت سوار و بر آن مسلط شود به همراه علم عمیق و جامع و به همراه تقوا و عدالتی که اندوخته هست لجام قدرت و حکومت را بدست گیرد و این اسب سرکش را مهار کند و به سوی اهداف عالیه انسانی و الهی هدایت نماید بدینجهت توجه ویژه به مسأله اخلاق و فعال شدن اساتید و درس اخلاق در حوزههای علمیه از ضرورت حیاتی برخوردار هست و هویت اصلی حوزه­ها هست الحمدلله حوزه­های علمیه ما در سراسر کشور اسلامی توسعه خوبی یافته از لحاظ کیفی و کمی پیش رفته رشته­های مختلف علمی و پژوهشی ایجاد شده و تحقیقات گوناگون به حوزه­ها راه یافته و پیوسته نیز در حال توسعه و گسترش هست از این به همراهبت از مقام معظم رهبری و مراجع عظام و از اساتید حوزه­ها و جامعه مدرسین و از طلاب کوشا و مدیران حوزه­های علمیه جای سپاس و قدردانی فراوان دارد ولی به همراهید در حوزه­های علمیه مخصوصاً در شرایط حاکمیت دین در کشور و حضور روحانیت در حاکمیت به دو مسأله بیشتر توجه شود یکی : تعمیق علمی و فکری که حوزه­های علمی خمینی­ها، شیخ انصاری­ها، علامه طبه همراهطبه همراهئیها، علامه جعفری­ها، علامه امینیها، بهشتی­ها، مطهری­ها حتی ابوعلی سیناها، رازیها و بلکه به همراهلاتر از آنها بطور فراوان برخیزد ولی متأسفانه در این مورد ضعف، خلأ و کمبود محسوس وجود دارد احساس خطر می­شود این وضعیت شایسته حوزه­های علمی در عصر حکومت دینی نیست دومی : مسأله اخلاق، مکارم و فضایل اخلاقی و خودسازی طلاب، تربیت اساتید، اخلاق نظری و عملی و تشکیل درسهای پرشور و تحول آفرین اخلاق، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ اخلاق در حوزه­های علمیه که متأسفانه جای آن خالی و یادر حد نیاز نیست و از درسهای اصلی و همگانی حوزه­ها قرار نگرفته ما در حوزه­های علمی به یک نهضت و انقلاب اخلاقی و معنوی نیازمندیم. در حوزه­های علمیه به برخی امور شعاری تأکید فراوان می­شود ولی متأسفانه مسأله اخلاق و معنویت تحت شعاع این امور و شعارها قرار گرفته و مغفول مانده و کسی سرش برای اخلاق طلاب درد نمی­کند و فریاد نمی­کشد و احساس خطر ندارد در صورتی که دردها در همین جا نهفته و اینست که به همراهید در حوزه­ها درسهای اخلاق، معنویت، عرفان، اخلاص و تربیت رواج وافر پیدا کند و اساتید اخلاق مسیحا نفس تربیت شود خود طلاب حوزه­ها نیز به همراهید به این دو نکته مهم یعنی تخصص و تعمیق علمی و تزکیه اخلاقی توجه ویژه و عشق وافر مبذول دارند خود را به همراه دو جناح بلند پرواز علم اخلاق، دانش و پرورش، تعلیم و تزکیه مجهز سازند آنگاه به عرصه خدمت پانهند چون قبل از آمادگی کامل به همراه دو جناح علم و اخلاق ورود به عرصه مسئولیتها، سیهستها و ریهستها، خطر آفرین هست خطر سقوط و هلاکت و  احتمال غرق شدن و غرق کردن در آن وجود دارد. بفرموده امام علی(ع) « زلّه العالم کانکسار السفینه تَغرق وتُغرق معها غیرها » لغزشها و اشتبه همراههات عالم و روحانی مانند شکستن کشتی هست خودش غرق می شود و سرنشینانش را هم غرق می­کند !! این دو مسأله یعنی علم و اخلاق بنیادین هویت واقعی حوزه­های علمی هست یعنی حوزه­های علمی به همراهید دانش بنیان و اخلاق بنیان به همراهشد که متأسفانه امروز دو حلقه مفقوده حوزه­ها گردیده هست به همراهید به همراهزیابی شود اگر ما امروز در مسأله روحانیت و حکومت دینی مشکل داریم بیشتر از همین ناحیه ناشی می­شود علم، تقوا، تزکیه، خودسازی اصل و ملاک قرار نگرفته بلکه قدرت، ریهست، سیهست، حکومت، مقام و منال اصل قرار گرفته هست در اینصورت پناه بر خدا ! خدا به داد مردم برسد !!

هریسی در پاسخ به سئوالی در ارتبه همراهط سیهست، دین و اخلاق اظهار داشت :سیهست در اسلام اصل نیست اصل در اسلام دین و اخلاق هست سیهست جزء دین و یکی از فروعات دین و تابع اخلاق هست و خود را به همراهید به همراه دین و اخلاق هماهنگ کند یعنی سیهست به همراهید در چنبره و تحت فرمان دین و اخلاق به همراهشد چون سیهست در اسلام از اخلاق جدا و منفک نیست به همین جهت علمای اسلام مسأله سیهست را معمولاً در کتب اخلاق آورده­اند علم سیهست را در علم اخلاق ادغام کرده­اند گفته­اند که سیهست سه معنا و یا سه مرحله دارد:

سیاسه النّفس : یعنی خودسازی، تزکیه و مدیریت نفس.

سیاسه البیوت : یعنی تربیت اولاد و خانواده.

سیاسه المدن : یعنی تربیت مردم، تدبیر و مدیریت جامعه.

و این تقسیم بندی و مرحله بندی معنا، اهداف و جایگاه سیهست را در اسلام به وضوح نشان می­دهد اینست معنای صحیح سیهست و اینکه سیهست ما از دیانت ما جدا نیست و اینکه : دین منهای سیهست درست نیست به چه معنا هست در این تقسیم بندی معنا و تعریف می­شود و این نوع سیهست شایسته هست که در حوزه­های علمیه در دروس اخلاق و سیهست تدریس شود و روحانیت به همراه آن آرهسته شوند و به مردم و جوانان آموزش دهند امّا سیهستهای جنجالی، سیهستهای غیر اخلاقی، جناح بندیها، دعواها و معرکه گیریها و به همراهزیهای سیاسی رایج در جامعه ما که اخلاق جامعه، منافع ملی، انسجام اجتماعی ما را بهم میریزد و ما را بخود مشغول می­سازد داخل در مقوله سیهست دینی و اسلامی نیست نه تنها از دین و دیانت ما جدا هست و بلکه ضد دین و دیانت هست زیرا گناه آلود هست و ما آنها را نه سیهست دینی بلکه سیهست به همراهزی و به همراهزیهای سیاسی سیهست تحریفی و انحرافی می­نامیم که ورود اینگونه به همراهزیهای گناه­آلود و سیهستهای غلط و تحریفی به حوزه­های علمیه زهرآگین، نفاق انگیز و به همراهزدارنده از رشد علمی و اخلاقی هست و ورود روحانیت به عرصه اینگونه به همراهزیها و سیهستهای انحرافی آنها را از حالت پدری و همگانی بودن خارج می­سازد به اخلاق و معنویتشان آسیب وارد می­کند وحدت حوزه­ها و روحانیت را فرو می­ریزد ابزار دست سیهستبه همراهزان قرار می­دهد ولی به همراه این حال سیهست به همان معنای غلط تحریفی در جامعه ما بقدری شایع شده، رواج یافته و فربه شده و فضای عظیمی از جامعه ما را گرفته همه چیز حتی دین و اخلاق را نیز تحت شعاع خود قرار داده روحانیت هم که به همراهید به همراه آن مبه همراهرزه کند برخی در آن فرو غلطیده هست! در اثر شیوع و فربه شدن سیهست بمعنای غلط و تحریفی در جامعه موجب گردیده هست که حتی کلمات و مفاهیم نیز تغییر پیدا کرده و تحریف شود تا آنجا که گاهی می­گویند : اخلاق سیاسی و دین سیاسی که جملات غلط و تحریفی هست و صحیحش سیهست اخلاقی و سیهست دینی هست این دو جمله هر دو از دو کلمه دین و سیهست یا اخلاق و سیهست ترکیب یافته ولی جای کلمات جابجا شده به همراه جابجا کردن جای کلمات معنا از زمین تا آسمان تفاوت می­کند و ضد هم می­شوددر جمله « دین سیاسی و اخلاق سیاسی » : سیهست اصل و محور قرار گرفته دین و اخلاق تابع سیهست و در چنبره سیهست و تحت فرمان آن هست . دین و اخلاق از سیهست تولید می­شود و ابزار سیهست می­شود سیهست هر طور اقتضا کند به همراهید دین و اخلاق آنطور تفسیر شود و به همراه سیهست انطبه همراهق پیدا کند این جمله غلط و تحریف هست ولی در جمله « سیهست دینی و سیهست اخلاقی »: دین و اخلاق محور قرار گرفته سیهست تابع دین و اخلاق و در چنبره و تحت فرمان آن هست سیهست به همراهید از دین و اخلاق تولید و گرفته شود این معنا صحیح هست ولی متأسفانه در شرایط فعلی جمله اول برای خود جا پیدا کرده جای کلمات جابجا شده و سیهست بر همه چیز حتی به دین و اخلاق نیز چیره و حاکم شده و مصداق آیه شریفه «یُحَرِّفُون َالْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » (نساء ۴۶-مائده ۱۳ و ۴۱ )قرار گرفتههست به همراهید تصحیح شود کلمات و مفاهیم هر کدام در حدّ خود و در محل خود قرار بگیرد سیهست ما دینی و اخلاقی یعنی در چهارچوبه دین و اخلاق به همراهشد دین و اخلاق واقعی به همراهشد نه سیاسی، تبیین این حقیقت و اصلاح تحریفات و انحرافات بعهده روحانیت و حوزههای علمیه هست که خود را از این تحریفات مصون دارند و افکار جامعه را نیز روشن و تحریف زدایی و بدعت زدایی کنند جمله حکومت دینی و دین حکومتی نیز همین طور هست که حکومت به همراهید دینی به همراهشد نه اینکه دین حکومتی به همراهشد حکومت در اختیار دین به همراهشد نه دین در اختیار حکومت که تفاوتها بسیار زیاد و قابل دقّت و توجه هست !!

روحانیت به همراهید از تندروی، تکبّر و تجبّر و از خلق و خوی جبه همراهریّت بدور به همراهشند

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پایان مصاحبه کارویژه­های روحانیت به دو هشدار اخلاقی، سیاسی و اجتماعی از مولی امیرالمومنین برای روحانیت اشاره کرد و گفت: امام علی اسوه اخلاق، فضیلت و سیهست، بنیانگذار حکومت نمونه علوی در تاریخ بشری دو اخطار و هشدار شدید برای روحانیت دارد که روحانیت و طلاب حوزه­های علمیه در شرایط حاکمیت دین و روحانیت بیش از هر زمان دیگر به آن دو هشدار نیازمندند به همراهید پیوسته مخصوصاً در مدیریت­های حکومت دینی و در رفتار و گفتار به همراه مردم آنها را آویزه گوش و سرلوحه سیهست و مدیریتشان قرار دهند که ذیلاً بدون تفسیر و توضیح آنها را در این مصاحبه ذکر می­کنم : که یکی تندروی و افراط­گری هست دومی غرور تجّبر و خش بودن هست !!

أَعْظَمُ النّاسِ وِزْراً الْعُلَماءُ الْمُفرِطُونَ ( غرر الحکم ۱/۳۹۷ )

سنگین­به همراهرترین مردم در گناه علمای تندرو و افراط­گرند ! ( غرر الحکم ۱/۳۹۷ )

ولاتکونوا علماء جبه همراهّرین – ولا تکونوا جبه همراهبره العلماء ( بحار الانوار : ۲/۴۱ – ۲/۳۷ )

به همراه تجبّر، تکبر و تحکّم و به همراه غرور، نخوت و جبه همراهریّت به همراه مردم گفتار و رفتار مکنید مانند سلاطین جبه همراهبره متکبّر، معزور، تند، خشن و خشمگین مبه همراهشید، نرمی، مهربه همراهنی، حلم، بردبه همراهری و تواضع را خلق و خوی خود قرار دهید خاکی، مردمی، ساده و ساده زیست به همراهشید.

در ادامه این هشدار کوتاه و شدید اللحن آمده هست که جبه همراهریت، تندی و تندروی حقانیت شما را به به همراهطل و علم شما را به نادانی و جهالت تبدیل می­کند همه خوبیها، فضایل و خدمات شما را بر به همراهد می­دهد.

به همراهز در همان به همراهب می­فرماید: ابغض العبه همراهد الی الله سبحانه، العالم المتجبّر(غررالحکم :۱/۱۹۴ )

دشمن­ترین بندگان خدا نسبت به خدا، عالم و روحانی متکبر، متجبّر، مغرور و زورگو هست.

تذکّر: در پایان مصاحبه برخود لازم می­دانم که تذکراً عرض کنم منظور از این مصاحبه نقد و یا انتقاد نیست بلکه تذکرات مهم خیرخواهانه به منظور توجه به عیوب و اصلاح آنها هست و همه آنها نیز روبنایی و به آسانی قابل حل هست و موجب یأس و نومیدی نیست زیرا امور زیربنایی و ساختار نظام اگر درست به آنها عمل شود بسیار محکم و هستوار هست و برمبه همراهنی نظری مستحکم و صحیح بنیان شده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم