بایگانی دسته بندی "qs ایرانی"

هستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه بیان اینکه دانشجو و جنبش دانشجویی نبض جامعه هست، گفت: اینکه دانشجو جایگزین نهادهای اجتماعی دیگر رفتار کرده و هزینه می‌پردازد،زیبنده‌ی جامعه‌ای که به نام “توسعه‌ی دینی” خود را به جهان معرفی می‌کند، نیست، اینکه دانشجو به خاطر رفتار سیاسی و موضع‌گیری سیاسی دچار مشکلات حاد شده و از ادامه تحصیل به همراهزبماند، این رفتار زیبنده‌ی چنین نظامی نیست.

هستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه بیان اینکه دانشجو و جنبش دانشجویی نبض جامعه هست، گفت: اینکه دانشجو جایگزین نهادهای اجتماعی دیگر رفتار کرده و هزینه می‌پردازد،زیبنده‌ی جامعه‌ای که به نام “توسعه‌ی دینی” خود را به جهان معرفی می‌کند، نیست، اینکه دانشجو به خاطر رفتار سیاسی و موضع‌گیری سیاسی دچار مشکلات حاد شده و از ادامه تحصیل به همراهزبماند، این رفتار زیبنده‌ی چنین نظامی نیست.

 الهه کولایی در همایش دانشجویان و توسعه ملی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه بیان اینکه خرسندم که دوبه همراهره به شهر تبریز، خوهستگاه جنبش مشروطه‌طلبی در ایران آمده‌ام، گفت: دانشجویان و دانشگاهیان در تمامی فرازهای تحولات تاریخی جامعه ما نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده‌اند و در حقیقت جنبش دانشجویی و دانشگاه در کشور ما نقش جایگزین نهادهای اجتماعی دیگر را بر عهده گرفته‌اند.

 

وی ادامه داد: در شرایطی که احزاب قوی در کشور وجود نداشته یا ناپایدار هستند و نهادهای مدنی یا ضعیف هستند و یا ناتوان در دفاع از هویت و یا حتی بقای خود هستند،شاهدیم که دانشجویان در درون دانشگاه‌ها نقش این نهادها را برعهده می‌گیرند.

 

وی به همراه بیان اینکه دانشجویان در بطن جنبش دانشجویی، نیازمند آسیب‌شناسی و به همراهزخوانی تجربه‌ها هستند، یادآور شد: متاسفانه نهادهای پرقدرت و موثری برای انتقال تجربه در دانشگاه‌ها نداریم، این موضوع یکی از مهم ترین نیازهایی هست که جنبش به همراهید بدان توجه ویژه ای داشته به همراهشد .

 

وی به همراه بیان اینکه ایران اولین کشور جهان هست که در سال ۵۷ الگوی توسعه دینی را مطرح  کرد، اضافه کرد: این الگو تجربه‌ی بسیار متفاوتی برای کشورهای جهان هست، این انقلاب به همراهب دیگری برای مردم جهان گشود و تحول به نام دین و اخلاق را مطرح کرد.

 

کولایی به همراه بیان اینکه صرف بیان مطالبه همراهت و آرزوها به معنای وجود ظرفیت مناسب، کافی و لازم برای اجرایی کردن آن‌ها نیست، تاکید کرد: ذات و سرشت هر انقلابی هست که همواره یک شکاف عمیق بین واقعیت‌ها و آرمان‌ها و آرزوهای اعلام شده وجود داشته به همراهشد؛ همچنین جنبش دانشجویی ما از متن واقعیت‌های جامعه نمی‌توان جدا کرد و به مدد این تحول ها و درس هایی که در این دوره طی شد می‌توانیم آسیب شناسی کرده و درواقع جنبش دانشجویی را از سیهست زدگی پرهیز دهیم.

 

وی به همراه اشاره به اینکه، سیهست بخشی از تحولات یک جامعه را می‌تواند شکل دهد، خاطرنشان کرد: عناصر دیگری چون، اقتصاد، فرهنگ، مسایل اجتماعی و عوامل بین‌المللی نیز وجود دارند که به همراهید به درستی مورد توجه قرار گیرند، در جنبش دانشجویی ویژگی “عدالت خواهی و آرمانخواهی” به نحو شایسته انبه همراهشته شده و به نمایش گذاشته شده، اما این کافی نیست، چراکه صرف بیان خوهسته، به ایجاد توان لازم برای اجرایی کردن آن خوهسته‌ها منجر نمی‌شود.

 

وی به همراه تاکید بر اینکه به همراهید به همراه یک روش علمی حوزه‌های مختلف علوم از یکدیگر جدا شوند، خاطرنشان کرد: جامعه ساز و کار خود را دارد و هر جامعه‌ای میراث تمدنی منحصر به خود را دارد اگر به این لوازم توجه نکنیم، جنبش دانشجویی نمی‌تواند اهداف خود را پیش ببرد.

 

وی به همراه اشاره به اینکه جنبش دانشجویی، انبه همراهشتی از مطالبه همراهت یک ملت در دوره‌های تاریخی مختلف هست، گفت: دانشجویان چه به همراه رویکرد فعال و چه به همراه رویکرد منفعل به تاریخ کشور کمک کرده و در روند تحولات کشور به ایفای نقش پرداخته‌اند.

 

کولایی افزود: درس‌های فراوانی برای جنبش دانشجویی در به همراهزخوانی جنبش‌های مشابه در سراسر جهان وجود دارد یعنی اگر نتوانیم تاکتیک‌ها را به همراه هستراتژی تطبیق داده و نتوانیم محیط های عملیاتی را در دوره‌های مختلف به درستی تحلیل کرده، عناصر و مولفه‌هایش را تمییز دهیم، نخواهیم توانست اهداف و برنامه‌های ترسیم شده را به نتیجه برسانیم.

 

وی یادآور شد: جنبش دانشجویی به عنوان محمل، کانون و مرکزیت می‌تواند فرهنگ مدنی، احترام به حقوق انسان‌ها، تمرین رفتارهایی که در تاریخ و رفتار جامعه ما سابقه اندک، اما در اندرزها و شعارها لیست بلندی دارد را ترویج کند.

 

هستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: نابه همراهوری نسبت به برابری حقوق انسانی زنان نسبت به مردان که در انقلاب اسلامی به همراهرها و به همراهرها بر آن تاکید شد، امروز به همراه واقعیت‌های جامعه ما همخوانی ندارد، چرا؟ آیا به صرف اینکه این خوهسته بیان شود، ظرفیت‌های آن هم به وجود آمده هست؟

 

وی در این خصوص ادامه داد: آمارهای بسیاری از وضعیت سوء هستفاده‌ی جنسی در آمریکا وجود دارد، در کشوری که ۳۰۰ سال برای دموکراسی تلاش کردند تا نظامی بر پایه احترام به حقوق انسان‌ها را پایه‌گذاری کنند، این هست وضعیت زنانشان! آمارهای بسیار نشان می‌دهد که نه تنها در آمریکا، بلکه در اروپا و در نقاط مختلف جهان بین زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها اختلاف ملموسی وجود دارد، این جوامع چگونه توانستند بر این نارسایی‌ها و ناهموارها غالب شوند؟ ما ناچاریم که به این تجربیات مراجعه کنیم.

 

کولایی افزود: جنبش دانشجویی در فراز و فرودها همواره تعهد و پایبندی خود را نسبت به مصالح عمومی به همراهرها به اثبه همراهت رسیده، اما میزان کارایی و تاثیرگذاری را به همراهید بررسی کرد، ما امروز اخبه همراهری راجع به ستاره دار شدن دانشجویان می‌شنویم! انتطار داشتیم که دانشجویی ستاره‌دار نشود، چرا که دانشجو ستاره‌ای برای هر جامعه هست.

 

وی افزود: بسیاری از مشکلات ما در دانشگاه‌ها که به همراهعث سرخوردگی و یاس دانشجو می‌شود، ناشی از فضای مدیریتی دانشگاه‌ها و فضای مدیریتی هست که بر کشور حاکم هست و طبیعتا جنبش دانشجویی از آن تاثیر می‌گیرد.

 

وی به همراه بیان اینکه دانشجویان نگران آینده‌ی شغلی خود هستند، گفت: دانش‌آموختگان بیکار، به همراهلاترین رقم را در بیکاری به خود اختصاص داده‌اند و این رقم به۴۰ درصد می‌رسد؛ در نظام اسلامی که اصراف را نهی کرده هست، به نظر می‌رسد که ما از اصراف‌کننده‌ترین ملت‌های جهان به همراهشیم! ما نیروی انسانی عظیمی را آماده خدمت کرده و تقدیم کشورهای دیگر می‌کنیم و بعد در مسیر مهاجرت مشایعتشان می‌کنیم.

 

هستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اشتغال و بزرگ کردن ظرفیت‌های شغلی، ارتبه همراهط مستقیمی به همراه رابطه‌ی ما به همراه جامعه جهانی و چشم‌اندازی که برجام برای ما ایجاد کرد تا به واسطه‌ی ارتبه همراهط به همراه جهان بتوانیم فضای اشتغال را در داخل کشور توسعه دهیم، دارد.

 

وی گفت: در شرایط فعلی، دوران اصلاحات و همچنین دوران عدالت پروری را پشت سر گذاشته و دوران رویاگرایی و مدیریت جهان را تجربه کرده‌ و اکنون به دوران اعتدال رسیده‌ایم، دورانی که نوید ایجاد ارتبه همراهطی مبتنی بر عقل و خرد جمعی و ایجاد شرایط مناسب را می‌دهد تا هم از تجربه‌های گذشته درس گرفته و هم بتوانیم برای رسیدن به آرزوها و آرمان‌های انقلاب اسلامی راهکار ارایه دهیم.

 

وی افزود: جنبش دانشجویی بیش از هر زمان دیگری نیازمند به همراهرخوانی تلاش‌های خود هست، بعد از روس‌ها که اولین ملت نیمه آسیایی-نیمه اروپایی بودند، ما اولین ملت آسیایی بودیم که انقلاب مشروطه را تجربه کردیم.

 

کولایی به همراه بیان اینکه نتیجه انقلاب مشروطه، ۲۰ سال حکومت دیکتاتوری رضا خان بود، یادآور شد: بعد از این انقلاب، جنبش ملی شدن صنعت نفت را تجربه کردیم که حاصل این جنبش،حکومت ۳۵ ساله‌ی رژیم وابسته به آمریکا در ایران بود، در انقلاب اسلامی هم بعد از چهل سال چه میزان از آرمان‌های انقلاب اسلامی در تامین حقوق انسان‌ها، در مهار کردن قدرت سیاسی، در ایجاد شرایطی که زندگی عزتمندانه و محترمانه برای همه ایرانیان فراهم شود، تامین شده هست؟

 

وی افزود: اصلاحات مسیری هست که به همراهید به تدریج، به همراه پشتکار، صبر، به همراه فرهنگ‌سازی و پرورش، به همراه تربیت انسان‌های دموکرات و انسان‌هایی که اعتقاد به برابری حقوق زنان و مردان و حقوق همه انسان‌ها داشته به همراهشند، ادامه یابد.

 

 وی به همراه بیان اینکه دیدیم که چگونه دولت احمدی‌نژاد طی ۸ سال تمام منابع کشور را به به همراهد فنا داد و نه تنها اقتصاد بلکه به فرهنگ ما آسیب وارد کرد، گفت: به همراه اینکه وزیر زن انتخاب کرد، اما به طور سیستماتیک تلاش کرد تا زنان را به خانه برگرداند.

 

کولایی بیان کرد: جنبش دانشجویی مانند ملت ایران چوب تندروی‌ها و بی توجهی به واقعیت‌ها را خورده هست،  هشت سال بعد از ۱۶ آذر سال ۸۳، دانشجویان تجربه کردند که وقتی خاتمی رفت به همراه جنبش دانشجویی چگونه برخورد شد! ما به همراهید از این تجربه‌ها درس بگیریم.

 

هستاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه بیان اینکه هیچ کشوری نتوانسته مسیر دموکراتیک‌سازی را یک شبه طی کند، بیان کرد: جنبش دانشجویی نیازمند ارتقای دانش خود بوده و صرف نیت خیر، شور و هیجان کفایت نمی‌کند و نهادهای دانشجویی و جنبش دانشجویی به همراهید به کانون تربیت انسان‌های مدنی تبدیل شود، انسان‌هایی که مخالف را حذف نکرده و یاد بگیرند که گفت‌وگو کنند.

 

وی ادامه داد: به همراه توجه به دولت جدید آمریکا که تمام نیروهای ضدایران را دور خود جمع کرده و به همراه توجه به اتحاد عربستان به همراه اسراییل و در حقیقت تمام نیروهای ضد ایرانی که در منطقه علیه ما بسیج شدند، در این شرایط ضروری هست که منافع و مصالح خود را بیش از هر چیزی مورد توجه قرار دهیم.

منبع: ایسنا

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

ناهید دایی جواد، خواننده موسیقی سنتی ایران در ۷۵ سالگی درگذشت.

الیاس طغیانی ـ شاگرد این هنرمند ـ در گفت‌وگو به همراه ایسنا ضمن تایید این خبر اظهار کرد: هستاد دایی‌ جواد دیروز (۱۹ آذرماه) در یک تصادف درگذشت. اتومبیلی که به همراه او تصادف کرده فرار می‌کند، او را به بیمارستان منتقل و چند به همراهر احیا می‌کنند اما متاسفانه طاقت نیاورد.

او ادامه داد: طبق آخرین صحبت‌هایی که به همراه دختر دایی جواد داشتم زمان مراسم تدفین و ختم‌ او هنوز مشخص نیست. او هستادی نمونه نه تنها در هنر بلکه در اخلاق و ادب بود.

طغیانی گفت: ایکاش قدر آدم‌ها را تا زمانی که هستند بدانیم ؛ به هنر و هنرمندان در زمانی که به همراهید، آن‌گونه که شایسته هستند احترام بگذاریم و حقوق آن‌ها را پایمال نکنیم.

ناهید دایی جواد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ در شهر اصفهان به دنیا آمد. او در هستخدام آموزش و پروش بود و در آموزشگاه‌های موسیقی به تدریس می‌پرداخت. دایی جواد در سال ۱۳۸۱ سه کنسرت در تهران و در تالارهای وحدت، اندیشه و فرهنگ به همراه مشارکت کیان علی‌نژاد اجرا کرد و پس از آن به همراه «گروه ایراندخت» تور کنسرتی را در شرق ایالات متحده داشت.

admin بدون نظر ادامه مطلب

امیر تتلو در پستی دیدگاه خود را دربه همراهره سحر قریشی بیان نمود.

به گزارش QS ایران، امیر تتلو در پستی دیدگاه خود را دربه همراهره سحر قریشی بیان نمود و  از علت منقلب شدن او در حضور آقایان پرده برداشت!

admin بدون نظر ادامه مطلب

۹۶ سال پیش مجله نشنال جئوگرافیک در گزارشی به همراه عنوان ایران مدرن و پایتخت آن عکس‌هایی از زندگی روزمره آن زمان ایران را منتشر کرد.

۹۶ سال پیش مجله نشنال جئوگرافیک در گزارشی به همراه عنوان ایران مدرن و پایتخت آن عکس‌هایی از زندگی روزمره آن زمان ایران را منتشر کرد.

منبع: انتخاب

admin بدون نظر ادامه مطلب

فوری: وقوع زلزله ۶ ریشتری در کرمانشاه

 محل وقوع: مرز عراق و كرمانشاه  – حوالی ازگله(كرمانشاه)

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۹:۵۶

طول جغرافیایی: ۴۵٫۸

عرض جغرافیایی: ۳۵٫۰۷

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۲۶ کیلومتری ازگله (كرمانشاه)

۳۸ کیلومتری نوسود (كرمانشاه)

۴۳ کیلومتری نودشه (كرمانشاه)

     

 نزدیکترین مراکز هستان:

۱۱۲ کیلومتری سنندج

۱۴۳ کیلومتری كرمانشاه

خروج مردم سنندج پس از احساس  زمین لرزه ۶ ریشتری ازگله کرمانشاه

ایجاد ترافیک در برخی خیابه همراهن های سنندج/ ایرنا

هستاندار کرمانشاه: 

زلزله ۶ ریشتری امروز تا کنون خسارت مالی و جانی نداشت

مرکز این زلزله به همراه مرکز زلزله قبلی ۳۵ کیلومتر فاصله داشت/صدا و سیما

admin بدون نظر ادامه مطلب

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار آقای علیرضا کریمی کشتی‌گیر سرافراز کشورمان در مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال جهان و خانواده‌ی او، از خودگذشتگی و عزت‌آفرینی این پهلوان جوان را مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به همراه تحسین اقدام علیرضا کریمی، کار بزرگ او را از سنخ کار پهلوانان نامداری همچون پوریای ولی دانستند و گفتند: من از اینکه نشان دادید جوانی از جوانهای ما حاضر هست برای یک هدف بزرگ و بلند پا بر روی نفس خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مسلم صرف‌نظر کند، واقعاً احساس عزت کردم. ایشان افزودند: قدر این کار را بدانید و اجر معنوی آن را از خدا بخواهید، البته مسئولان نیز نبه همراهید در تجلیل و پاداش مادی کوتاهی کنند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

به همراه هشت اشتبه همراهه رایج که سلامت چشم را به خطر می‌اندازد، آشنا شوید.

مجله سلامت نوشت: «آیا تا به حال به سلامت چشمان خود فکر کرده‌اید؟ آیا مراقبت لازم را از چشمان خود انجام می‌دهید؟ در این مقاله قصد داریم ۸ مورد از اشتبه همراههاتی که شما در مورد چشمان خود انجام می‌دهید را بیان کنیم.

شب را به همراه لنز می‌خوابید

برخی از لنزهایی که برای چشم به کار می‌روند را می‌توان در شب مورد هستفاده قرار داد اما بیشتر متخصصان بر این به همراهورند که هستفاده از چنین لنزهایی نیز در شب می‌تواند بسیار خطرناک به همراهشد. در حقیقت، مطالعه انجام شده در آکادمی آمریکایی چشم‌پزشکی نشان می‌دهد که هستفاده از لنز در خواب می‌تواند زخم قرنیه را ۱۰ الی ۱۵ برابر بیشتر کند. شما نمی‌توانید سایر لنزهای تماسی را نیز در شب به چشم داشته به همراهشید. زمانی که به همراه لنز می‌خوابید، اکسیژن قرنیه کمتر می‌شود. همین امر موجب می‌شود عفونت در چشم ایجاد شود و به همراهکتری‌های مضر در آن رشد کند. یک چرت ۲۰ دقیقه‌ای به همراه لنز تماسی مشکل‌ساز نخواهد بود اما اگر می‌خواهید از سلامت چشمان خود مراقبت کنید بهتر هست آنها را خارج کرده و سپس بخوابید. اگر بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شدید که لنزهای تماسی در چشمتان قرار دارد، بلافاصله آنها را درنیاورید. اگر چشمان شما خشک شده به همراهشد، ممکن هست لایه به همراهلایی قرنیه به همراه لنز برداشته شود. در عوض بهتر هست ۲۰ الی ۳۰ دقیقه منتظر بمانید و چشم خود را به همراه اشک مصنوعی مرطوب کنید. در نهایت می‌توانید لنز را از چشمان خود خارج کنید.

چشمان خود را مدام مالش می‌دهید و آن را لمس می‌کنید

چه از لنز هستفاده کرده به همراهشید یا نه، زمانی که چشمان خود را مدام مالش می‌دهید، دچار مشکل خواهید شد. برخی اوقات چشم شما دچار خارش می‌شود و مجبور به مالیدن آن به همراه دست هستید اما بهتر هست چشم خود را کاملا ببندید و تنها بخش خارجی چشم را به همراه دست لمس کنید. مالش دادن بیش از حد چشم به همراه دست می‌تواند به همراهعث پاره شدن رگ‌های خونی شود و چشم را ملتهب کند. اگر به دنبه همراهل دلیل دیگری هستید به همراهید بدانید که چشم توسط غشای مخاطی محافظت می‌شود. این به همراهفت مرطوب می‌تواند به راحتی آلودگی‌ها و میکروب‌های موجود را به خود جذب کند. به همین خاطر بهترین مکان برای رشد به همراهکتری‌ها محسوب می‌شود. زمانی که به همراه کسی دست می‌دهید یا اشیای موجود در اطراف را لمس می‌کنید و سپس دست خود را به چشمانتان می‌زنید، میکروب‌های موجود به ناحیه چشم منتقل می‌شود و امکان عفونت آن بیشتر می‌شود. پس تا جایی که می‌توانید دست خود را از چشم دور نگه دارید.

سالانه از معاینات چشم‌پزشکی هستفاده نمی‌کنید

بیشتر افراد هیچ توجهی به معاینات چشم‌پزشکی ندارند. تغییرات بینایی ممکن هست مهم‌ترین دلیل برای مراجعه به چشم‌پزشک به همراهشد اما به همراهید بدانید که مراجعه سالانه به چشم‌پزشک سلامت چشمان شما را تضمین می‌کند. به همراهید سلامت کلی چشمانتان مورد بررسی قرار گیرد. همان طور که می‌دانید پشت چشم هیچ گیرنده دردی وجود ندارد. بنابراین اگر یکی از رگ‌های خونی پاره شده به همراهشد یا توموری وجود داشته به همراهشد تا زمانی که بینایی تحت تاثیر قرار نگرفته هست، متوجه این موضوع نخواهید شد.

تمام روز را از وسایل الکترونیکی هستفاده می‌کنید

صفحه نمایش‌های الکتریکی همچون مواردی که در رایانه‌ها، تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند یافت می‌شود، نور آبی از خود ساطع می‌کنند که به گفته چشم‌پزشکان برای چشمان شما مضر هست. زمانی که ساعت‌ها به این صفحات نمایش خیره می‌شوید، دچار سردرد و چشم‌درد خواهید شد. به این فکر کنید که زمانی که تمام روز را بدون توقف به این صفحات نمایش نگاه می‌کنید چه بلایی سر چشمتان می‌آید. در عوض می‌توانید از قانون ۲۰-۲۰ تبعیت کنید. به ازای هر ۲۰ دقیقه‌ای که به صفحه نمایش نگاه می‌کنید، یک هستراحت ۲۰ ثانیه‌ای به چشمان خود بدهید و به یک مسافت دور خیره شوید. چشم خود را روی شیء دیگری متمرکز و سعی کنید پلک بزنید. در این حالت چشم شما زمانی کافی برای هستراحت خواهد داشت.

خط چشم را در فاصله بین مژه‌ها و چشم اعمال می‌کنید

همان طور که می‌دانید به فاصله بین مژه‌ها و چشم waterline گفته می‌شود. اگر چه بیشتر افراد مشهور تلاش می‌کنند خط چشم را در ناحیه داخلی چشم اعمال کنند اما یک شیوه نادرست محسوب می‌شود و به همراهید از انجام این کار خودداری شود. زمانی که خط چشم را در قسمت داخلی چشم اعمال می‌کنید، به همراه اشک چشم ترکیب می‌شود. اگر لنز می‌‌گذارید، به همراه اعمال کردن خط چشم در قسمت داخلی، مواد آرایشی به همراه لنز مخلوط می‌شود. همین امر موجب می‌شود اکسیژن چشم کمتر شود. حتی اگر از لنز هستفاده نمی‌کنید نیز به همراهز هم به همراهید از انجام این کار خودداری کنید زیرا ذرات آرایشی می‌توانند میکروب‌های مختلف را وارد چشم کنند که همین امر موجب عفونت می‌شود. خط چشم مایع بسیار خطرناک‌تر هست زیرا به همراهعث انتقال به همراهکتری‌ها به چشم می‌شود. مدادهای نرم امن‌تر هستند اما به همراهز هم توصیه می‌شود خط چشم در ناحیه بیرونی چشم اعمال شود.

به همراه آرایش می‌خوابید

زمانی که به همراه آرایش به رختخواب می‌روید امکان آلوده شدن چشم وجود دارد. وجود ریمل در چشم ممکن هست به همراهعث تحریک پوست شود. اگر به همراه آرایش می‌خوابید و سپس به همراه دستان خود چشم را می‌مالید امکان چسبیدن این مواد به قرنیه و ایجاد التهاب وجود دارد. به همین خاطر بهتر هست آرایش خود را به هنگام خواب پاک کنید.

از قطره‌های چشمی تاریخ گذشته هستفاده می‌کنید

هیچ چیزی بدتر از به کار بردن قطره‌های چشمی تاریخ گذشته نخواهد بود. این محلول‌ها دارای مواد پاک کننده هستند که به همراهکتری‌های موجود در لنز را از بین می‌برند. بنابراین اگر می‌خواهید از خاصیت این محلول‌ها هستفاده کنید به همراهید به تاریخ مصرف آنها توجه کنید. همین موضوع در مورد خود لنزها نیز وجود دارد. این لنزها معمولا در یک محلول هستریل قرار می‌گیرند که در اثر گذشت زمان خاصیت خود را از دست می‌دهند. اشک مصنوعی و قطره‌های چشمی نیز دارای تاریخ مصرف و تاریخ انقضا هستند. زمانی که می‌خواهید از این مواد هستفاده کنید به تاریخ روی آن دقت کنید. سعی کنید لنز خود را در هر محلولی نگهداری نکنید زیرا موجب عفونت چشم می‌شود.

به قطره‌های کمتر کننده قرمزی چشم اعتماد می‌کنید

یکی از مشکلاتی که در بین افراد شایع هست قرمزی چشم هست. در چنین شرایطی افراد تلاش می‌کنند به طور خودسرانه از قطره‌های کمتر کننده قرمزی چشم هستفاده کنند. نوع قطره ای که از داروخانه می‌خرید حاوی منقبض کننده عروق هست که می‌تواند به طور موقت قرمزی چشم را برطرف کند اما این مواد دربرگیرنده نگهدارنده‌ها و سایر مواد شیمیایی هستند که می‌تواند مشکل شما را در طولانی مدت بدتر کند. اگر چشم شما به طور مداوم قرمز می‌شود یا خارش شدیدی دارد بهتر هست به سراغ چشم‌پزشک بروید و به فکر درمان ریشه‌ای مشکل خود به همراهشید. پزشک می‌تواند درمان مناسبی برای مشکل شما پیشنهاد کند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

ژوزف هستالین رئیس‌جمھور شوروی در سال ۱۳۲۲ برای شرکت در کنفرانس تھران به ایران سفر می‌کند.

ژوزف هستالین رئیس‌جمھور شوروی در سال ۱۳۲۲ برای شرکت در کنفرانس تھران به ایران سفر می‌کند.

منبع: فارس

admin بدون نظر ادامه مطلب

آل فرانکن سناتور دموکرات ایالت مینه سوتا به آزار جنسی یک زن مدل و مجری رادیویی متهم شده هست. لیان توییدن گفته هست فرانکن در سفر سال ۲۰۰۶ به خاورمیانه (غرب آسیا) به بهانه تمرین برای آماده شدن برای مراسمی برای نظامیان این کشور رفتار خارج از عرف به همراه وی داشته هست.

سومین نماینده کنگره به دلیل فساد اخلاقی از کار خود هستعفا کرد. این به همراهر یک نماینده جمهوری‌خواه تصمیم گرفته تا از سمت خود کناره‌گیری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پس از آن‌که کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان اعلام کرد تحقیقاتی دربه همراهره ادعاهای مطرح‌شده درخصوص رفتار «ترنت فرانکس» از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به همراه دو زن انجام می دهد، فرانکس، روز پنجشنبه گفت که در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۸ از سمت خود هستعفا خواهد کرد.

در همین حال، «ال فرانکن» سناتور دمکرات از ایالت مینه‌سوتا نیز پنجشنبه اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. هفت زن ادعاهایی دربه همراهره بدرفتاری جنسی فرانکن مطرح کرده‌اند.

ترنت فرانکس که از سال ۲۰۰۳ از ایالت آریزونا در کنگره آمریکا حضور دارد، در بیانیه‌ای نسبت به بررسی موضوع وی در کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان عمیقا ابراز تاسف کرده هست.

به همراه این حال، ترنت فرانکس در بیانیه خود اذعان کرده هست که به هنگام گفت وگو به همراه دو کارمند زن دفترش، طرح مساله به همراهوری و رحم اجاره‌ای به همراهعث ناراحتی آنها شده هست.

در همان روز، آل فرانکن نیز در حرفرانی خود در سنای آمریکا اعلام کرد که از ستمش کنار خواهد رفت.

به دنبه همراهل مطرح شدن ادعاهایی دربه همراهره بدرفتاری جنسی آل فرانکن به همراه هفت زن، دست‌کم ۳۲ سناتور دموکرات روز چهارشنبه خوهستار هستعفای این سناتور دمکرات شدند.

آل فرانکن گفت که هرچند از سنا کنار می‌رود، اما به عنوان یک شهروند فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را متوقف نمی کند.

ال فرانکن از جمله مردان سیهستمدار، هنرمند و فعالان هنری هست که طی ماه‌های اخیر به همراه اتهام آزار جنسی و بدرفتاری جنسی به همراه زنان مواجه شده‌اند.

در همین حال، «جان کانیرز» نماینده دمکرات مجلس نمایندگان از ایالت میشیگان که اتهامات در خصوص آزار جنسی علیه وی مطرح شده هست،‌ نیز گفته هست، هستعفا می‌دهد.

admin بدون نظر ادامه مطلب